Ansvarserklæring

Vårt mål er at våre nettsteder alltid skal være oppdatert. Vi kan likevel ikke påta oss noen form for ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i informasjonen på nettstedet. Beslutninger basert på informasjon hentet fra nettstedet er brukerens eget ansvar. Elkem påtar seg ikke ansvar for noen form for tap eller skade av noe slag som følge av bruken av dette nettstedet eller informasjon lagt ut på nettstedet. Vi påtar oss heller ikke ansvar for innhold i noe nettsted som du kan få tilgang til gjennom våre lenker.