Vilkår og betingelser

1. Innledning
Disse regler gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig overenskomst i det enkelte tilfelle. I tillegg til de avtalte salgsbetingelser får kjøpsloven og norsk lovgivning for øvrig anvendelse i den utstrekning salgsbetingelsene ikke inneholder avvikende regler.

2. Tilbud
Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgerfirmaets ordrebekreftelse foreligger.

3. Tekniske opplysninger
Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data i kataloger, brosjyrer og lignende tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som bindende.

4. Betalingsbetingelser
Betaling skjer pr. kortbetaling.
5. Kortopplysninger
Alle korttransaksjoner utføres i samarbeid med Nets AS. Vi har ingen tilgang til kortopplysningene ved bruk av netterminal. 

6. Levering
Levering skjer via varelager i Billingstad, inklusive std. emballasje. Levering har skjedd og risiko går over til kjøper når varen leveres fraktfører.

8. Forsinket levering
For overskridelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

9. Force majeure
Force Majeure gir ikke uten videre kjøperen rett til å heve kjøpet. Evt. forskyvning av leveringstiden pga. force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning.

10. Plikt til å motta salgsgjenstanden
Dersom kjøper unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

11. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks etter at den er kommet i hans besittelse. Reklamasjoner som følge av manko eller mangler, som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje straks og senest i løpet av 14 dager etter levering.
Reklamasjon pga. mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overenstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøper vil påberope seg mangelen.

12. Angrerett
Kortholder.no legger ved angrerettskjema ved alle sendinger. Kjøper har i h.h.t lov om angrerett 14 dagers angrerett fra kjøperen mottar varen. Kortholder.no plikter å tilbakeføre hele varens verdi, dersom kunden benytter seg av angreretten. Fristen for angrerett utvides til 3 mnd. dersom angrerettskjema ikke ligger vedalgt i sendingen. Skulle du mot formodning angre på kjøpet ditt, kan varen(e) returneres innen 14 dager fra leveringsdato. Ved retur må det først sendes en epost til post@kortholder.no. I denne eposten gir du oss alle nødvendige opplysninger som kontaktinfo, hva som skal returneres - og hvorfor.

13. Salgspant
Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive evt. omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selger har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøper misligholder sin betalingsplikt.
Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller gods eller tap av forventet fortjeneste.

14. Selgers ansvar
Selgerens økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte produktene. Selgeren påtar seg således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av forventet fortjeneste.

15. Annulasjoner
Annulasjoner av spesialbestilte gjenstander godtas normalt ikke. Selger har rett til å debiterekjøperen med egne så vel som underleverandørers kostnader forbundet med bestillingen ved annulasjon.

16. Retur
Retur av varer kan kun skje i hht. Forutgående avtale med selger. Ved evt. feilekspedering fra selgerens side krediteres kjøpesummen samt fraktutgifter. Ved feilbestilling fra kjøpers side foretas kreditering i hht. nærmere avtale.

17. Kundeopplysninger
Kortholder.no plikter å ikke videreformidle kundeopplysninger til tredjepart uten kundens samtykke.